CMAS/SSDF EC-CCR POSEIDON Mk VI DISCOVERY DIVER

Syftet med CMAS/SSDF:s specialkurs EC-CCR Poseidon Mk VI Discovery Diver är att dykare självständigt ska kunna planera och genomföra pardyk med EC-CCR Poseidon MK VI Discovery. För att detta ska uppnås måste dykeleven tränas i dyktekniker, teoretisk kunskap, dykplanering, problemhantering, riskhantering samt de för- och nackdelar det innebär att dyka med rebreather i relation till öppet system.

Kursen syftar enbart till rekreationsdykning där dykningen görs för nöjes skull. Med detta menas att dykning planeras och genomförs till maximalt 40 meters djup och enbart med direktuppstigning.

Inga dekompressionsdyk får planeras eller genomföras. Vid dyk till 20 meter eller djupare krävs extra bailout på minst 600 liter.

Kursens mål är att dykeleven ska

 • Ha teoretisk kunskap om Poseidon Mk VI Discovery. Hur den fungerar, hur man monterar rebreathern,
  tillbehör, återkommande service och skötsel och vad man utan auktoriserad servicetekniker själv kan
  utföra avseende service av rebreathern, samt hur förvaring av rebreathern ska ske.
 • Ha kunskap för att kunna planera och loggboksföra dyk med Poseidon Mk VI Discovery,
  avseende parkontroll, säkerhetskontroll, dykkontroll, ytkontroll. Att planera dykning avseende
  max PO 2 och undvikande av hypoxi, hyperoxi samt hypercapni.
 • Ha de nödvändiga praktiska färdigheterna för att kunna dyka med Poseidon Mk VI Discovery.
  I detta inkluderas rebreathertester och kalibrering, avläsning och tolkning av elektronisk display
  och HUD, handhavande i ytan, under nedstigning, under dyk och under uppstigning.
 • Ha praktisk kunskap i problemhantering och livräddning med Poseidon Mk VI Discovery.

Dykelevens förutsättningar för att påbörja kurs

 • Ska ha fyllt 15 år innan kursen startar. Ska ha målsmans medgivande om dykeleven är under 18 år.
 • Ska vara certifierad CMAS/SSDF tvåstjärnig dykare eller motsvarande (fortsättningskurs samt minst 20 loggade dyk varav minst 10 dyk i nordiska vatten.).
 • Ska vara certifierad CMAS/SSDF Nitrox Diver eller motsvarande (samtliga nitroxblandningar 21-40 % Oxygen). Certifikat som enbart tillåter fasta blandningar ex EAN 32 och EAN 36 är inte att räkna som motsvarande.
 • Ska ha godkänd läkarundersökning enligt SSDF:s rekommendationer.
 • Ska vara försäkrad under hela kursen. Detta kan ske genom att dykeleven är medlem i SSDF-ansluten förening eller har egen separat försäkring som täcker dykning med rebreather eller instruktören har en separat försäkring som täcker både instruktören och dykeleven.